O projektu

Svrha projekta „Zeleni modularni putnički brod za Mediteran – ZEMP“ je razvoj nove metodologije projektiranja malih putničkih brodova namijenjenih za plovidbu Mediteranom, primjenom modularnog pristupa. Modularni pristup omogućuje promjenu proizvodne paradigme od klasičnog pristupa u kojemu se sve komponente izrađuju u brodogradilištu prema paralelnoj proizvodnji različitih modula od strane kooperanata te završnoj montaži u brodogradilištima. Predviđeno je da se putnički broj sastoji od tri modula koji će činiti trup broda, brodski energetski sustav i nadgrađe. Kombinacijom tih modula mijenjat će se karakteristike broda, kao što su dimenzije, kapacitet, propulzijske značajke, pogonsko gorivo i razne inovativne energetski učinkovite tehnologije. Dakako, ovakav pristup povećava složenost procesa projektiranja jer je već u fazi projektiranja modula potrebno uzeti u obzir mnoštvo različitih značajki kojima koncepti trebaju udovoljavati, kao i pripadajući regulatorni okvir.

U sklopu projekta najprije će biti provedena analiza tržišta za razna područja plovidbe unutar Mediterana kako bi se mogle odrediti potrebe kojima putnički brodovi trebaju udovoljavati. Na temelju toga će biti predloženo nekoliko preliminarnih koncepata, dok će završni koncepti biti razvijeni uzimajući u obzir i sve druge aspekte projektiranja: hidrodinamičke i propulzijske značajke, jednostavnost procesa izrade, razinu ugode za putnike i posadu, kao i ekološki prihvatljiva rješenja energetskog sustava. Na temelju kriterija za pojedine namjene odabrat će se optimalni koncepti malog putničkog broda. Projekt će rezultirati predloženim konceptima koji će, ovisno o potrebama tržišta, imati niže troškove proizvodnje, povećanu razinu ugode za putnike i posadu, smanjenu potrošnju goriva i smanjeni utjecaj na okoliš.